Đỗ Thị Yến – Daisy

Thầy dạy dễ hiểu và logic. Mình thấy hay lắm. Thầy dạy thực tế. Mỗi tội mình học online nên không thể nói chuyện được nhiều.