Dự án đào tạo cộng đồng – Giải mã Nghề Nhân sự

Đây là dự án phi lợi nhuận dành cho các thành viên cộng đồng:

Đối tượng tham gia khóa học

Dành cho những người có thời gian rảnh 9h/tuần.
Những người đang bước đầu đến với Nghề Nhân sự.
Và đang làm Nghề Nhân sự tại công ty hoặc doanh nghiệp .

Nội dung khóa học

Phẩn 1: Tổng quan về nghề nhân sự:
– Nhân sự và các công việc của Nhân sự
– Con đường lên HRM
Phần 2: Tuyển
– Tổng quan về Tuyển
– Các công cụ, kỹ thuật cần dùng để nâng cao hiệu quả tuyển
– Tình huống và xử lý các tình huống cho học viên
Phần 3: Dạy
– Tổng quan về Dạy
– Các công cụ, kỹ thuật cần dùng để nâng cao hiệu quả đào tạo trong DN
– Tình huống và xử lý các tình huống cho học viên
Phần 4: Dùng
– Tổng quan về Dùng
– Các công cụ, kỹ thuật cần dùng để nâng cao hiệu quả công việc
– Tình huống và xử lý các tình huống cho học viên
Phần 5: Giữ
– Tổng quan về Giữ
– Các công cụ, kỹ thuật cần dùng để nâng cao hiệu quả giữ người
– Tình huống và xử lý các tình huống cho học viên
Phần 6: Thải
– Tổng quan về Thải
– Tranh chấp lao động và các vấn đề
– Nghệ thuật cho thôi việc và các vấn đề cần lưu ý hậu nghỉ việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *