Cám ơn thầy. Thích cách dẫn dắt bài giảng từ câu chuyện, đỡ buồn ngủ.