Các tip (kỹ thuật) của thầy dạy hay quá! Thầy và các bạn có tài liệu về Khung năng lực không? Cho em xin!