Ths. Giảng viên Chuyên ngành Quản trị Nhân lực

Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Hoà Bình