Giới thiệu về Học viện Nhân sư – GSA

Học viện Nhân sư – Great Spinx Academy – được thành lập từ năm 2021. Hiện tại Học viện có 3 phân viện:

  • Phân viện Tập trung – tương tác trực tiếp (offline)
  • Phân viện Tập trung – tương tác online (virtual)
  • Phân viện Phi tập trung (video online): https://hocviennhansu.edubit.vn/